IMPERATIV
الأمر

INFINITIV
المصدر
PRESENS
المضارع
PRETERITUM
الماضي القريب
SUPINUM
الماضي البعيد
ARABISKA
بالعربية
ange ange anger angav angivit يعطي معلومة
anhåll anhålla anhåller anhöll anhållit يقبض على
anse anse anser ansåg ansett أرى الموضوع
  avliva avlivar avlivade avlivat يموت برحمة
avgör avgöra avgör avgjorde avgjort الموضوع إنتهى
avstå avsstå avstår avstod avstått يرفض
angrip angripa angriper angrep angripit يهجم
avbryt avbryta avbryter avbröt avbrutit يقطع الإتصال
  avlida avlider avled avlidit يموت
besluta besluta beslutar beslöt beslutat يقرر
  befinna befinner befann befunnit يوجد
begrav begrava begraver begravde begravt يدفن
bind binda binder band bundit يربط
brinn brinna brinner brand brunnit يحرق
brist brista brister brast brustit ينقص
beskriv beskriva beskriver beskrev beskrivit يوصف
bestig bestiga bestiger besteg bestigit يتسلق
bit bita biter bet bitet يعض
bli bli blir blev blivit يصبح
bjud bjuda bjuder bjöd bjudit يعزم
bryt bryta bryter bröt brutit يقطع
bidra bidra bidrar bidrog bidragit يساعد
berömm berömma berämmer berömde berömt يمدح
be be ber bad bett يطلب . يصلي
begå begå begår begick begått مازال
bestå bestå består bestod bestått يتكون
bosätt bosätta bosätter bosatte bosatt يسكن
    bör borde   المفروض
bär bära bär bar burit يحمل
dammsug dammsuga dammsuger dammsög dammsugit يكنس بالمكنسة الكهربائية
drick dricka dricker drack druckit يشرب
delta delta deltar deltog deltagit يلتحق ب
driv driva driver drev drivit يقود شركة
dra dra drar drog dragit يسحب
dug duga duger dög dugit يكفي الجودة
dyk dyka dyker dök dykt يغوص
dölj dölja döljer dolde dolt يخفي
dör dog dött يموت
erbjuda erbjuda erbjuder erbjöd erbjudet يعرض
ersätt ersätta ersätter ersatte ersatt يستبدل
finn finna finner fann funnit يوجد
  finnas finns fanns funnits يوجد
förbind förbinda förbinder förband förbundit يربط
försvinn försvinna försvinner försvann försvunnit يختفي
flyg flyga flyger flög flugit يطير
flyt flyta flyter flöt flutit يعوم على سطح الماء
frys frysa fryser frös frusit يتجمد
förbjud förbjuda förbjuder förbjöd förbjudet يمنع
föredra föredra föredrar föredrog föredragit يفضل
föreslå föreslå föreslår föreslog föreslagit يقترح
förlåt förlåta förlåter förlät förlåtit يسامح
fall falla faller föll fallit يسقط
framstå framstå framstår framstod framstått يظهر في المقدمة
får fick fått يحصل على
förstå förstå förstår förstod förstått يفهم
förutsätt förutsätta förutsätter förutsatte förutsatt يتوقع
grip gripa griper grep gripit يمسك
ge ge ger gav givit/ gett يعطي
gläd glädja gläder gladde glatt يسر
går gick gått يذهب
gör göra gör gjorde gjort يعمل
ha ha har hade haft يحصل
  heta heter hette hetat يدعى
hinn hinna hinner hann hunnit يصل في الوقت
hugg hugga hugger högg huggit يطعن
håll hålla håller höll hållit يمسك
  infalla infaller inföll infallit يحدث حادثة
  innehålla innehåller innehöll innehållit يحتوي على
ifrågasätt ifrågasätta ifrågasätter ifrågasatte ifrågasatt يتساءل
  innebära innebär innebar inneburit يعني
  ingå ingår ingick ingått من المحتوى
inse inse inser insåg insett رأي أن
kliv kliva kliver klev klivit يدخل
kom komma kommer kom kommit يأتي
  kunna kann kunde kunnat يستطيع
le le ler log lett يبتسم
ljug ljuga ljuger ljög ljugit يكذب
lid lida lider led lidit يتألم
låt låta låter lät låtit يدع
  måste måste var tvungen varit tvungen يجب
njut njuta njuter njöt njutit يتمتع
  omkomma omkommer omkom omkommit يموت
sitt sitta sitter satt sutit يجلس
spring springa springer sprang sprungit يركض
stick sticka sticker stack stuckit يهرب
skin skina skiner sken skinit يشع
skrik skrika skriker skrek skrikit يصرخ
skriv skriva skriver skrev skrivit يكتب
sprid sprida sprider spred spridit ينشر
sjung sjunga sjunger sjöng sjungit يغني
sjunk sjunka sjunker sjönk sjunkit يغوص
skjut skjuta skjuter skjöt skjutit يطلق النار
sug suga suger sög sugit يمص . يشفط
smyg smyga smyger smög smugit يتسلل
slå slå slår slog slagit يضرب
stryk stryka stryker strök strukit يضرب
stig stiga stiger steg stigit يعلو
skär skära skär skar skurit يقص
stjäl stjäla stjäl stal stulit يسرق
svär svära svär svor svurit يسب
sov sova sover sov sovit ينام
se se ser såg sett يرى
skilj skilja skiljer skilde skilt يفرق
slå slå slår slog slagit يضرب
smörj smörja smörjer smorde smort يزيت
stå stå står stod stått يقف
säg säga säger sade/sa sagt يقول
sälj säja säljer sålde sålt يبيع
sätt sätta sätter satte satt يضع
ta ta tar tog tagit يأخذ
undvik undvika undviker undvek undvikit يتفادى
uppge uppge uppger uppgav uppgivit يعطي معلومة
utgå utgå utgår utgick utgått ينتهي
var vara är var varit يكون
vik vika viker vek vikit يزن
vinn vinna vinner vann vunnit يفوز
  veta vet visste vetat يعرف
  vilja vill ville velat يريد
välj välja väljer valde valt يختار
vänj vänja vänjer vande vant يتعود
ät äta äter åt ätit يأكل

 


 
  • ---