IMPERATIV
الأمر

INFINITIV
المصدر
PRESENS
المضارع
PRETERITUM
الماضي القريب
SUPINUM
الماضي البعيد
ARABISKA
بالعربية
anländ anlända anländer anlände anlänt يصل
använd använda använder använde använt يستخدم
ange ange anger angav angivit يعطي معلومة
anhåll anhålla anhåller anhöll anhållit يوقف
anse anse anser ansåg ansett يقصد
avgör avgöra avgör avgjorde avgjort ينهي القرار
avstå avsstå avstår avstod avstått يرفض
angrip angripa angriper angrep angripit يهجم
avbryt avbryta avbryter avbröt avbrutit يقطع الإتصال
  avlida avlider   avlidit يموت
besluta besluta beslutar beslöt beslutat يقرر
  befinna befinner befann befunnit يوجد
begrav begrava begraver begravde begravt يدفن
bind binda binder band bundit يربط
brinn brinna brinner brand brunnit يحرق
brist brista brister brast brustit ينقص
beskriv beskriva beskriver beskrev beskrivit يوصف
bestig bestiga bestiger besteg bestigit يتسلق
bit bita biter bet bitet يعض
bli bli blir blev blivit يصبح
bjud bjuda bjuder bjöd bjudit يعزم
bryt bryta bryter bröt brutit يكسر
bidra bidra bidrar bidrog bidragit يعطي مساعدة
berömm berömma berämmer berömde berömt يمدح
be be ber bad bett يطلب
begå begå begår begick begått يقوم بعمل
bestå bestå består bestod bestått يتكون من
bosätt bosätta bosätter bosatte bosatt يسكن
    bör borde   مفروض ان
bär bära bär bar burit يحمل
dammsug dammsuga dammsuger dammsög dammsugit يكنس بالماكينة
drick dricka dricker drack druckit يشرب
delta delta deltar deltog deltagit يلتحق
driv driva driver drev drivit يقود شركة
dra dra drar drog dragit يسحب
dug duga duger dög dugit يكفي من الجودة
dyk dyka dyker dök dykt يغطس
dölj dölja döljer dolde dolt يخفي
dör dog dött يموت
erbjuda erbjuda erbjuder erbjöd erbjudet يعرض
ersätt ersätta ersätter ersatte ersatt يستبدل
finn finna finner fann funnit يوجد
  finnas finns fanns funnits يوجد
förbind förbinda förbinder förband förbundit يربط
försvinn försvinna försvinner försvann försvunnit يختفي
flyg flyga flyger flög flugit يطير
flyt flyta flyter flöt flutit يعوم على سطح الماء
frys frysa fryser frös frusit يتجمد
förbjud förbjuda förbjuder förbjöd förbjudet يمنع
föredra föredra föredrar föredrog föredragit يفضل
föreslå föreslå föreslår föreslog föreslagit يقترح
förlåt förlåta förlåter förlät förlåtit يسامح
fall falla faller föll fallit يسقط
framstå framstå framstår framstod framstått يظهر
får fick fått يحصل على
förstå förstå förstår förstod förstått يفهم
förutsätt förutsätta förutsätter förutsatte förutsatt يتوقع
grip gripa griper grep gripit يقبض على
ge ge ger gav givit/ gett يعطي
gläd glädja gläder gladde glatt يسر
går gick gått يذهب
gör göra gör gjorde gjort يعمل
ha ha har hade haft يمتلك
  heta heter hette hetat يدعى
hinn hinna hinner hann hunnit يصل في الوقت
hugg hugga hugger högg huggit يطعن
håll hålla håller höll hållit يمسك
  infalla infaller inföll infallit يهجم على
  innehålla innehåller innehöll innehållit يحتوي على
ifrågasätt ifrågasätta ifrågasätter ifrågasatte ifrågasatt يتساءل
  innebära innebär innebar inneburit معناه هو
  ingå ingår ingick ingått يتضمن
inse inse inser insåg insett يتعقد أن
kliv kliva kliver klev klivit يخطو
kom komma kommer kom kommit يأتي
  kunna kann kunde kunnat يستطيع
le le ler log lett يبتسم
ljug ljuga ljuger ljög ljugit يكذب
lid lida lider led lidit يتعذب
låt låta låter lät låtit يدع
ligg ligga ligger låg legat يقع . يرقد
lägg lägga lägger la/lade lagt يضع
missförstå missförstå missförstår missförstod missförstått سوء التفهم
  måste måste var tvungen varit tvungen يتوجب على
njut njuta njuter njöt njutit يتمتع
  omkomma omkommer omkom omkommit يموت في حادث
  pågå pågår pågick pågått مازال
rid rida rider red ridit يركب حصان
riv riva river rev rivit يهدم . يقطع
sitt sitta sitter satt sutit يجلس
slipp slippa slipper slapp sluppit يتفادى
spinn spinna spinner spann spunnit يغزل
sprick spricka spricker sprack spruckit ينفسخ
spring springa springer sprang sprungit يركض
stick sticka sticker stack stuckit يرحل
skin skina skiner sken skinit يشع
skrik skrika skriker skrek skrikit يصرخ
skriv skriva skriver skrev skrivit يكتب
sprid sprida sprider spred spridit ينشر
sjung sjunga sjunger sjöng sjungit يغني
sjunk sjunka sjunker sjönk sjunkit يغطس
skjut skjuta skjuter skjöt skjutit يطلق
sug suga suger sög sugit يمص . يشفط
smyg smyga smyger smög smugit يتسلل
slå slå slår slog slagit يضرب
stryk stryka stryker strök strukit يضرب
stig stiga stiger steg stigit يعلو
svid svida svider sved svidit لسعة حساسية الجلد
skär skära skär skar skurit يقطع . يقص
stjäl stjäla stjäl stal stulit يسرق
svär svära svär svor svurit يسب
sov sova sover sov sovit ينام
se se ser såg sett ينظر . يرى
    ska skulle   سوف
skilj skilja skiljer skilde skilt يفرق
slå slå slår slog slagit يضرب
smaksätt smaksätta smaksätter smaksatte smaksatt يذوق مذاق الطعام
smörj smörja smörjer smorde smort يزيت
stå stå står stod stått يقف
säg säga säger sade/sa sagt يقول
sälj säja säljer sålde sålt يبيع
sätt sätta sätter satte satt يضع
ta ta tar tog tagit يأخذ
tillsätt tillsätta tillsätter tillsatte tillsatt يضع علاوة على
tillkom tillkomma tillkommer tillkom tillkommit يزيد على
undvik undvika undviker undvek undvikit يتفادى
umgås umgås umgås umgicks umgåtts يتصادق مع
uppge uppge uppger uppgav uppgivit يعطي معلومة
utgå utgå utgår utgick utgått لا يوجد
var vara är var varit يكون
vik vika viker vek vikit يطوي
vinn vinna vinner vann vunnit يفوز
  veta vet visste vetat يعرف
  vilja vill ville velat يريد
välj välja väljer valde valt يختار
vänj vänja vänjer vande vant يتعود
återkom återkomma återkommer återkom återkommit يعود
återge återge återger återgav återgivit يعطي مرة اخرى
återgå återgå återgår återgick återgått يعود
ät äta äter åt ätit يأكل
övervinna övervinna övervinner övervann övervunnit ينتصر على
översätt översätta översätter översatte översatt يترجم

 


 
  • ---