IMPERATIV
الأمر

INFINITIV
المصدر
PRESENS
المضارع
PRETERITUM
الماضي القريب
SUPINUM
الماضي البعيد
ARABISKA
بالعربية
använd använda använder använd använt يستخدم
anländ anlända anläder anlände anlänt يصل
avliv avliva avlivar avlivade avlivat يموت برحمة
begrav begrava begraver begravde begrav(i)t يدفن
bring bringa bringar bragte bragt يحضر
besluta besluta besluter beslöt beslutit يقرر
dimp dimpa dimper damp dumpit يتخلص من
dryp drypa dryper dröp drupit ينقط
dug duga duger dög dugit يكفي من الجودة
dyk dyka dyker dök dykt يغطس
dör dog dött يموت
dölj dölja döljer dolde dolt يخفي
efterträd efterträda efterträder efterträdde efterträtt يأخذ منصب اعلى
far fara far for farit يسافر
fnys fnysa fnyser fnyste fnyst يتشمشم
fäst fästa fäster fäste fäst يربط
för föra för förde fört يقود
förnimm förnimma förnimmer förnam förnummit يحس
  gala gal gol galit يعمل مهرجان
gråt gråta gråter grät gråtit يبكي
gift gifta gifter gifte gift يتزوج
glid glida glider gled glidit يتزحلق
gnid gnida gnider gned gnidit يفرك
gjut gjuta gjuter göt gjutit يرمي
hyr hyra hyr hyrde hyrt يؤجر
  hända händer hände hänt يحدث
hör höra hör hörde hört يسمع
inled inleda inleder inledde inlett يبدأ موضوع
knip knipa kniper knep knipit يربط
kvid kvida kvider kved kvidit غير راضي
  klyva klyver klöv kluvit يفسخ
knyt knyta knyter knöt knutit يعقد
kryp krypa kryper kröp krupit يحبو
kvälj kvälja kväljer kväljde/ kvalde kväljt / kvalt يعطي رائحة بشعة
kör köra kör körde kört يسوق
led ledas ledes leddes letts يوصل ل
lev leva lever levde levat يعيش
ljud ljuda ljuder ljöd ljudit يعطي صوت
ljut ljuta (döden) ljuter ljöt ljutit يموت
lyd lyda lyder lydde / löd lytt يطيع
lyft lyfta lyfter lyfte lyft يرفع
lär lära lär lärde lärt يتعلم
läs läsa läser läste läst يقرأ
mist mista mister miste mist ضياع الفرصة
nig niga niger neg nigit يركع
nyp nypa nyper nöp nypt يقرص
nys nysa nyse nös nyst يعطس
pip pipa piper pep pipit يعطي صوت رفيع
rinn rinna rinner rann runnit يسيل
ryk ryka ryker rök / rykte rukit / rykt يدخن
rys rysa ryser ryste / rös ryst يسرع
ryt ryta ryter röt rutit يعطي صوت زئير الأسد
rör röra rör rörde rört يلمس
  skola / ska ska / skall skulle skolat يدرس في المدرسة
simma simma simmar sam / simmade summit / simmat يسبح
slink slinka slinker slank slunkit يرتبط
slint slinta slinter slant sluntit يحسس
skrid skrida skrider skred skridit يمشي للأمام
sjud sjuda sjuder sjöd sjudit يطبخ على نار ضعيفة
skälv skälva skälver skälvde / skalv skälvt يربجف
skryt skryta skryter skröt skrutit يتباهى
slit slita sliter slet slitit يهري
smit smita smiter smet smitit يعدي
slåss slåss slåss slogs slagits يتعارك
smyg smyga smyger smög smugit يتسلل
smält smälta smälter smälte smält يذوب
snyt snyta snyter snöt snutit ينف
strid strida strider stred stridit يحارب
stryp strypa stryper strypte / ströp strupt يخنق
stink stinka stinker stank -------- يعطي رائحة بشعة
sting stinga stinger ------- stungit يطلق
styr styra styr styrde styrt يقود
spritt spritta spritter spratt ------ يقفز على معنى معنوي
stå stå står stod stått يقف
stöd stöd(j)a stöd(j)er stödde stött يساعد
stör störa stör störde stört يزعج
sluta sluta slutar / sluter slutade / slöt slutat / slutit ينهي
sup supa super söp supit يسكر
svik svika sviker svek svikit يتخلى عن
svälj svälja sväljer svalde svalt يبلع
svält svälta svälter svälte svält يموت من الجوع
sänd sända sänder sände sänt يرسل
tig tiga tiger teg tigit يشحت
tilllåt tillåta tillåter tillät tillåtit يسمح ب
tjut tjuta tjuter tjöt tjutit يشتهق
tryt tryta tryter tröt trutit يشد
tvinga tvinga tvingar tvingade tvingat يرغم
  två tvår tvådde tvått / tvagit يغسل
tänd tända tänder tände tänt يشعل
tämj tämja tämjer täm(j)de / tamde täm(j)t / tamt يروض
törs töras / tordas törs tordes tordats / torts يتجرأ
utred utreda utreder utredde utrett يفحص
vard varda varder vart --------- يكون
vält välta välter välte vält يقلب
vänd vända vänder vände vänt, يقلب الصفحة
vrid vrida vrider vred vridit يلوي
väx växa växer växte vuxit ينمو